+ 86-29-88453375
ඉංග්රීසි

ගුණාත්මකභාවය සහ ප්‍රතීතනය

ගුණාත්මකභාවය සහ ප්‍රතීතනය 

වෙල්ග්‍රීන් නිෂ්පාදන සහ මෙහෙයුම් බලපත්‍රය, ISO9001, ISO22000 තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධති සහතිකය, FDA සහතිකය, හලාල් සහතිකය, කොෂර් සහතිකය, HACCP උපද්‍රව විශ්ලේෂණය සහ විවේචනාත්මක පාලන ලක්ෂ්‍ය පද්ධති සහතිකය සහ GMP සහතිකය සාර්ථකව ලබාගෙන ඇත. පැලෑටි නිස්සාරණ ක්ෂේත්‍රයේ, වෙල්ග්‍රීන් නිෂ්පාදන, සංවර්ධනය සහ විකුණුම් යන සියලු අංශවල අදාළ ප්‍රමිති සහ අවශ්‍යතා සපුරාලයි.